Retributiereglement

  Er geldt een retributie voor interventies en prestaties van de brandweer. Ook alle uitgevoerde brandpreventieopdrachten waarvoor de wet of het reglement de kosteloosheid niet oplegt, vallen hieronder.

  In het kader van de brandweerhervorming werd op 1 januari 2015 Hulpverleningszone Meetjesland opgericht. Daarom keurde de zoneraad volgend retributiereglement goed dat van toepassing is op respectievelijk brandweerinterventies en brandpreventieopdrachten uitgevoerd door de hulpverleningszone.

  Het retributiereglement van de Hulpverleningszone Meetjesland vindt u hier terug.

  Wat doet de brandweer NIET GRATIS?

  • Preventieadvies geven;
  • Wespennesten verwijderen;
  • Zieken en gewonden vervoeren met de ziekenwagen.
  • Hulp aan ambulanciers bij niet-dringend ziekenvervoer.
  • Technische interventies die niet bedoeld zijn om mensen te beschermen of te redden:
   • de toestand stabiliseren van lekkende containers of tanks; 
   • duikopdrachten;
   • gevaarlijke stoffen neutraliseren;
   • metingen en controles uitvoeren;
   • ...
  • De tweede of volgende uitruk binnen het jaar door een slecht werkend branddetectiesysteem.
  • Tussenkomsten voor inbraakalarmen moet u altijd betalen.
  • Vervuiling bestrijden en voorkomen.
  • De rijweg opruimen na een verkeersongeval, verlies van lading, enzovoort.
  • Voor de facturatie van deze interventies maakt de brandweer gebruik van de kruispuntbank van voertuigen (wet van 19 mei 2010).
  • Tussenkomen bij schadegevallen door bijvoorbeeld slecht onderhoud of een technisch defect: 
   • een ondergelopen kelder leegpompen;
   • gevelstenen verwijderen die dreigen te vallen;
   • overhellende schouwen; 
   • loshangende dakgoten;
   • ...

  De prijs voor een interventie hangt af van het aantal brandweervoertuigen dat deelneemt aan de interventie, het gebruikte materiaal, de personeelskosten en de duur van de interventie. De tarieven worden vastgesteld door de zoneraad.
  Vindt u een bepaalde interventie niet terug onder de titel ‘Wat doet de brandweer gratis?’, dan moet u er wellicht voor betalen.

  Wat doet de brandweer GRATIS?

  • Brand bestrijden.
  • Helpen bij dreigend brand- of ontploffingsgevaar.
  • Ingrijpen om mensen te beschermen of te redden:
   • mensen bevrijden uit liften;
   • drenkelingen redden;
   • personen bedolven onder puin redden;
   • personen gekneld in een voertuig bevrijden;
   • CO-metingen uitvoeren;
   • mensen redden bij elektrocutie;
   • ...
  • Hulp aan ambulanciers bij dringend ziekenvervoer.

  • Dieren redden wanneer alle andere mogelijkheden tot bevrijding uitgeput zijn of wanneer de snelle tussenkomst van de hulpdiensten noodzakelijk is.

  • De eerste keer uitrukken voor een slecht werkend branddetectiesysteem. Vanaf een tweede uitruk binnen eenzelfde jaar wordt de interventie wel aangerekend.

  • Helpen bij overstromingen en rampen: 

   • kelders leegpompen bij wateroverlast door een ramp of een overstroming; 

   • helpen bij stormschade; 

   • ...

  • Wanneer u 'te goeder trouw' de hulpdiensten verwittigt: 
   • u denkt dat ergens een bom ligt, hoewel het om een onschuldig pakket gaat
   • u neemt een gasgeur waar, maar er is niets aan de hand

   • u verwart zonlichtweerkaatsing met brand

   • u houdt barbecuerook voor brand

  ​Wie betaalt?

  De kosten van een interventie zijn voor diegene in wiens voordeel ze gebeurde zoals de eigenaar, de huurder van een pand, de eigenaar van een auto, … Het maakt niet uit of deze persoon al dan niet aansprakelijk is voor de gebeurtenis waarvoor de hulp van de brandweer nodig was. Indien u niet aansprakelijk bent, kan u het te betalen bedrag terugvorderen van diegene die wel aansprakelijk wordt gesteld. De kosten zijn dus niet noodzakelijk voor diegene die de brandweer opbelt, wel voor diegene in wiens voordeel de interventie gebeurde.