Privacyverklaring Hulpverleningszone Meetjesland

  Om als hulpverleningszone een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. We zijn hiertoe ook verplicht door de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel AVG of GDPR).

  Doeleinden en verwerkingsgronden

  Wij gebruiken uw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Dit kan enkel:

  • om een wettelijke verplichting na te komen
  • voor de goede vervulling van de taak van de hulpverleningszone
  • wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven
  • voor de uitvoering van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld als u een dienst vraagt aan de hulpverleningszone, zoals wespenverdelging
  • om een ernstige bedreiging voor uw gezondheid te bestrijden

  Proportionaliteit

  Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers controleren of deze gegevens volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. 

  Doorgifte

  Wij geven uw gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is.

  Wij wisselen uw gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.

  Openbaarheid

  Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden uw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.

  Bewaring

  Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden uw gegevens steeds geanonimiseerd.

  Rechten

  U heeft krachtens de privacywetgeving de volgende rechten:

  • recht op informatie en inzage: u mag weten of we gegevens van u hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en u kan hierover verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens en we zullen hieraan voldoen tenzij er hiervoor gerechtvaardigde gronden zijn
  • recht om vergeten te worden: u mag ons vragen uw gegevens te verwijderen, maar als overheid kunnen wij hier in bepaalde gevallen geen gevolg aan geven, aangezien er vaak wettelijke bewaartermijnen worden opgelegd.

  Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag u ons vragen uw gegevens niet meer te gebruiken.

  U kan uw rechten uitoefenen door ons te contacteren. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. U zal steeds uw identiteit moeten aantonen. Wij laten binnen één maand weten wat er met uw verzoek zal gebeuren.

  Profilering

  Wij maken geen gebruik van profilering.

  Tracking

  Wij maken geen gebruik van tracking.

  Data mining

  Wij doen niet aan data mining.

  Contactgegevens

  Heeft u vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar privacy@zonemeetjesland.be of per brief naar:

  HVZ Meetjesland
  Molenstraat 160 c
  9900 Eeklo

  Daarnaast heeft u het recht om een klacht neer te leggen bij de gegevensbeschermingsautoriteit op:

  Gegevensbeschermingautoriteit
  Drukpersstraat 35,
  1000 Brussel
  contact@apd-gba.be

  Privacyverklaring versie

  Versie 0.30 - 18-04-2018